องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ยกฐานะจากสภาตำบล   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย    ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 เลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านหมี่ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ ประมาณ 15 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ โทรสาร (036) 798503-4มีพื้นที่ประมาณ 23,240 ไร่ หรือพื้นที่ 37.185 ตร.กม.โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลหนองเต่า และตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำบางขามไหลผ่าน และมีภูเขา 2 ลูก คือเขาปกล้น และเขาตีหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำบางขาม

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้

2.ด้านการเมืองการปกครอง

         2.1 เขตการปกครอง

ตำบลบ้านชีประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12หมู่บ้าน         

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 12หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      คำอธิบาย: http://www.banchee.go.th/admin/FCKeditor/editor/images/spacer.gifหมู่บ้านละ 2 คน 12หมู่บ้าน รวมเป็น 24คน

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,343คน แยกเป็นชาย 2,603 คน หญิง 2,740 คน มีจำนวนครัวเรือน1,864 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย160.63 คนต่อตารางกิโลเมตร(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน2560)

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 25 – 65 ปี