วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ.ถ. ๘๒-๐๑๐ สายหนองปลาไหลเผือก หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านชี) เป็นเงิน ๑๑๔,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายซุ่น ปาลวัฒน์ ถึงซุ้มวัดกำแพง หมู่ที่ ๕ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ.ถ. ๘๒-๐๐๘ จากถนนทางหลวง ๓๐๒๘ - ประตูข้างโรงเรียนบ้านชี หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางกังวล ปัสกุล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก ลบ.ถ. ๘๒-๐๐๙ สายแยกบ้านชี -แยกเกริ่นกฐิน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น กม.๒.๘๖๐ ถึงจุดสิ้นสุด กม.๓.๗๐๖ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รื้อผิวถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกเดิมออกพร้อมบดทับแน่นลงหินคลุกบดทับแน่นและไฟร์มโค้ดผิวถนน มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๖ เมตร ฯลฯ
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.อบต.บ้านชี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ คน ๆ ละ ๒๗.-บาท จำนวน ๒๑ วัน เป็นเงิน ๒๖,๐๘๒.-บาท (-สองหมื่นหกพันแปดสิบสองบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายหลังวัดเกร่ิ่นกฐิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางกังวล ปัสกุล หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก ลบ.ถ. ๘๒-๐๐๙ สายแยกบ้านชี -แยกเกริ่นกฐิน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น กม.๒.๘๖๐ ถึงจุดสิ้นสุด กม.๓.๗๐๖ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รื้อผิวถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกเดิมออกพร้อมบดทับแน่นลงหินคลุกบดทับแน่นและไฟร์มโค้ดผิวถนน มีขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๖ เมตร ฯลฯ