องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2567 ]35
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2567 ]23
3 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 มี.ค. 2567 ]32
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]28
5 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 เม.ย. 2566 ]24
6 การแจ้งถมดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]23
7 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]24
8 การแจ้งขุดดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]27
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]25
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]23
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]24
12 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 เม.ย. 2566 ]26
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]24
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]22
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]26
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]23
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]27
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]23
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]23
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]23
 
หน้า 1|2