องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]4
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 3 เม.ย. 2566 ]2
3 การแจ้งถมดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]2
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 เม.ย. 2566 ]2
5 การแจ้งขุดดิน [ 3 เม.ย. 2566 ]4
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]4
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]3
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 เม.ย. 2566 ]3
9 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 3 เม.ย. 2566 ]2
10 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 เม.ย. 2566 ]2
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]3
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]3
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]2
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]2
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]3
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]3
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 เม.ย. 2566 ]3
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 3 เม.ย. 2566 ]2
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 เม.ย. 2566 ]4
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]5
 
หน้า 1|2