องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาท...
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูน...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน...
  กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big cleaning day...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561