องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในตำบลให้...
   
  ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที...
   
  ผู้บริหารนำพนักงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถ...
   
  ผู้บริหารนำพนักงานบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ฉีดน้ำท...
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561