องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจ...
    โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ...
   
  โครงการส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเข้...
   
  โครงการประเพณีชักพระศรีอาริยเมตรไตย ประจำปี 2562
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561